Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Wysokie (z węzłem) - do m. Raczki, o długości 20,171 km. Przedmiotowe zadanie położone jest na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w powiatach: ełckim oraz suwalskim; na terenie gmin: Kalinowo i Raczki. Na ww. odcinku inwestycja polegać będzie na budowie drogi po nowym śladzie. Początek inwestycji zlokalizowany jest na połączeniu z odcinkiem S61 od węzła Ełk Południe- do węzła Wysokie. Koniec analizowanego odcinka łączy się z obwodnicą Augustowa. Odcinek S61 będzie posiadał ograniczoną dostępność względem istniejącej sieci dróg publicznych i zostanie z nią powiązany poprzez węzły drogowe.

Zakres:

  Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie drogi o przekroju 2x2 i długości 20,171 km wraz z budową 24 obiektów inżynierskich, węzła drogowego „Wysokie” (na przecięciu z drogą krajową nr 16 wraz z przebudową tej drogi) oraz systemu dróg zbiorczych i dojazdowych, które przejmą ruch lokalny.

I. Projektowy:
Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

II. Realizacyjny:
Wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
 1) Roboty przygotowawcze w tym m.in.:
  — rozbiórkę obiektów budowlanych:

 2) Roboty drogowe obejmujące:
  — budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości 20,171 km,
  — budowę węzła drogowego,
  — budowę/ przebudowę istniejących dróg poprzecznych/ krzyżujących się z drogą ekspresową,
  — budowę dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,
  — budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
  — budowę przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,
  — budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m. in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
  — wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
  — budowę przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,
  — wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,
  — wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
  — zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

 3) Budowę obiektów inżynierskich;
  M.in. Budowa bezkolizyjnego węzła „Wysokie" ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa w skomunikowaniu ruchu lokalnego z drogą ekspresową na przebudowywanym odcinku.

 4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
  — budowę oświetlenia drogowego,
  — budowę kanalizacji teletechnicznej,
  — budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, odwodnienia, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych,
  — przebudowę sieci i urządzeń i istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją;

 5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne, ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt, ogrodzenie całej drogi ekspresowej;

 6) Roboty wykończeniowe, m. in.:
  — wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
  — przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;

 7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej;

 8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.