Rozpoczęcie prac Komisji Odbiorowej

W dniu 18.05.2022 r. rozpoczęła pracę Komisja Odbiorowa powołana w dniu 11.05.2022 r. przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Praca Komisji ma na celu weryfikację wykonania przedłożonej przez Wykonawcę do odbioru całości robót, co zostanie zwieńczone wydaniem ostatniego Świadectwa Przejęcia.