Rada Budowy nr 6

W dniu 14.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 6. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc styczeń 2019 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

Zaawansowanie procentowe wykonania poszczególnych zadań wyniosło szacunkowo:

 1. Mapa do celów projektowych - 95%
 2. Drogi –  95%
  • Korekta linii rozgraniczających,
  • Przekazanie stanowiska Wykonawcy do wyników audytu BRD,
  • Formułowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do Projektu Budowlanego branży drogowej oraz nanoszenie korekt po uwagach Inżyniera,
  • Wystąpienie o komplet opinii na potrzeby wniosku o ZRID (termin uzyskania wszystkich opinii od instytucji mających 14 dni na udzielenie odp. Wykonawca przewiduje na 15.02.2019 r.),
  • Przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia Narad Koordynacyjnych,
 3. Obiekty inżynierskie – 95%
  • Formułowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do Projektu Budowlanego branży mostowej oraz nanoszenie korekt po uwagach Inżyniera,

Pozostałe branże – nanoszenie korekt po uwagach Inżyniera do PB:

 1. Odwodnienie – 95%
 2. Melioracje – 95%
 3. Wodociąg – 95%
 4. Energetyka – 95%
 5. Teletechnika – 95%
 6. Zieleń – 95%
 7. Ochrona akustyczna – 95%
 8. Geotechniczne Warunki Posadowienia – 95%
 9. Rozbiórki – 95%
 10. Projekt Zagospodarowania Terenu – 95%
 11. Plan Działań Ratowniczych dla studium Projektu Budowlanego – 95%
 12. Stała Organizacja Ruchu – 30%
 13. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – 99%
 14. Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – 95%
 15. Prace nad dokumentacją podziału nieruchomości.

 

Przewidywany postęp na luty 2019 r.:

 1. Branża drogowa - Uzyskanie zatwierdzenia Projektu Budowlanego po wyjaśnieniu wszystkich pozostałych lub ewentualnych uwag.
 2. Prace nad przygotowaniem kompletnego (bez pozwolenia wodnoprawnego) wniosku o ZRID, celem złożenia go w terminie do 03.03.2019 r.
 3. Uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji podziału nieruchomości przez właściwe terytorialnie PODGiK.
 4. Branża mostowa -  Uzyskanie zatwierdzenia Projektu Budowlanego po wyjaśnieniu wszystkich pozostałych lub ewentualnych uwag.
 5. Pozostałe branże -  Uzyskanie zatwierdzenia Projektu Budowlanego po wyjaśnieniu wszystkich pozostałych lub ewentualnych uwag.
 6. Uzyskanie protokołów z Narad Koordynacyjnych (Starostwa Powiatowe w Ełku i w Suwałkach).
 7. Zakończenie prac nad dokumentacją podziału nieruchomości i uzyskanie jej zatwierdzenia.
 8. Zakończenie prac nad RPOONŚ i uzyskanie jego zatwierdzenia.

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 14.03.2019 r.