Rada Budowy nr 5

W dniu 17.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 5. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc grudzień 2018 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

Zaawansowanie procentowe wykonania poszczególnych zadań wyniosło szacunkowo:

 1. Mapa do celów projektowych - 90% 
 2. Drogi –  85% 
  • Korekta linii rozgraniczających, 
  • Aktualizacja planu sytuacyjnego, 
  • Przygotowywanie planu działań ratowniczych, 
  • Prace nad Systemem Zarządzania Ruchem, 
  • Pozyskiwanie brakujących uzgodnień. 
 3. Obiekty inżynierskie – 85% 
  • Opracowanie elementów projektu budowlanego - część rysunkowa, 
 4. Odwodnienie – 85% 
  • Zebrano komplet danych i materiałów na potrzeby wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 
 5. Melioracje – 85% 
 6. Wodociąg – 85% 
 7. Energetyka – 85% 
 8. Teletechnika – 85% 
 9. Zieleń – 85% 
 10. Ochrona akustyczna – 850% 
 11. Geotechniczne Warunki Posadowienia – 85% 
 12. Rozbiórki – 85% 
 13. Projekt Zagospodarowania Terenu – 85% 
 14. Plan Działań Ratowniczych dla studium Projektu Budowlanego – 85% 
 15. Stała Organizacja Ruchu – 30% 
 16. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – 99% 
 17. Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – 90% 

Przewidywany postęp na styczeń 2019 r.:

 1. Analiza i wprowadzenie uwag do Projektu Budowlanego w zakresie wszystkich branż. 
 2. Aktualizacja Projektu budowlanego w zakresie branży drogowej. 
 3. Aktualizacja planu działań ratowniczych. 
 4. Aktualizacja Projektu SZR. 
 5. Wystąpienie  o  opinie  w  trybie  postępowania  o  udzielenie  ZRID  zgodnie  z  właściwością  wg  specustawy drogowej. 
 6. Analiza i wprowadzenie uwag do Projektu Budowlanego branży mostowej. 
 7. W zakresie pozostałych branż - kompletowanie uzgodnień pod kątem PB. 
 8. Prace nad dokumentacją podziałową. 
 9. Przygotowanie Projektu Budowlanego i wniosku o ZRID do zatwierdzenia.