Rada Budowy nr 43

W dniu 27.04.2022 r. w formie hybrydowej, odbyła się Rada Budowy nr 43. Wykonawca przedstawił postęp robót w miesiącu sprawozdawczym.

Wykonawca poinformował, iż szacowane zaawansowanie rzeczowe wynosi 99%. 
W miesiącu marcu Wykonawca prowadził następujące Roboty:
- ogrodzenia, 
-  zakończenie montażu barier, 
- zakończenie oznakowania poziomego grubowarstwowego, 
- roboty poprawkowe przy ekranach akustycznych, 
- zakończenie umocnienia poboczy kruszywem łamanym, 
- usuwanie wad/usterek ze Świadectwa Przejęcia Części Robót nr 3, 
- montaż płotków naprowadzających,
- nasadzenia drzew i krzewów, 
- roboty związane z SZR.
 

W kwietniu 2022r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:
- Pobocza z kruszywa – DD11
- Bariery drogowe – dostosowanie barier na zjazdach awaryjnych do uwag audytu BRD
- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach dojazdowych
- Montaż płotków ochronno - naprowadzających wolnostojących
- Uzupełnienia ogrodzenia oraz naprawy na obiektach mostowych
- Humusowanie DD-16, DD-18, DD-22, poprawa humusu w pasie rozdziału w km 59+000-62+930 S61
- Uzupełnienie nasadzeń w km 55+000 - 60+000 S61
- Naprawy rozmyć po roztopach
- Rekultywacja terenów płaskich 
- Usuwanie usterek mostowych ze świadectwa przejęcia i przeglądów okresowych nadzoru budowy.

Dodatkowo, Wykonawca informuje, iż wystąpi do Inżyniera o zgodę na prolongatę terminu usunięcia usterek  pozostałych do usunięcia.

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 25.05.2022 r.