Rada Budowy nr 4

W dniu 13.12.2018 r. w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA o/ Olsztyn, odbyła się Rada Budowy nr 4. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za miesiąc listopad 2018 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc.

Zaawansowanie procentowe wykonania poszczególnych zadań wyniosło szacunkowo:

 • Mapa do celów projektowych – 90%
 • Drogi –  65%
  • Praca nad planami sytuacyjnymi (zjazdy prywatne i publiczne),
  • Aktualizacja Projektu Zagospodarowania Terenu,
  • Poprawa linii rozgraniczających,
  • Przygotowano i przekazano do Inżyniera materiały do audytu BRD,
  • Prace nad planem działań ratowniczych na etapie projektu budowlanego,
  • Aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych.
 • Obiekty inżynierskie – 60%
  • Kontynuacja prac nad projektem budowlanym - część rysunkowa (przekroje podłużne, poprzeczne, ruchowe),
  • Wyjaśnienia w odniesieniu do uwag Inżyniera do projektu.
 • Odwodnienie – 60%
  • Zbieranie danych i materiałów na potrzeby operatów wodnoprawnych.
 • Melioracje – 60%
 • Wodociąg – 60%
  • Prace nad projektami budowlanymi przebudowy sieci.
  • Przekazanie projektów do uzgodnienia z właściwymi Gestorami sieci.
 • Energetyka – 65%
  • Prace nad projektem oświetlenia drogowego,
  • Uzgodnienia projektów budowlanych.
 • Teletechnika – 65%
  • Prace nad projektami budowlanymi przebudowy sieci.
  • Przekazanie projektów do uzgodnienia z właściwymi Gestorami sieci.
 • Zieleń – 65%
 • Ochrona akustyczna – 60%
 • Geotechniczne Warunki Posadowienia – 65%
 • Rozbiórki – 80%
 • Projekt Zagospodarowania Terenu – 60%
 • Plan Działań Ratowniczych dla studium Projektu Budowlanego – 60%
 • Stała Organizacja Ruchu – 30%
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – 99%
 • Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – 75%
 • Projekt wycinek i nasadzeń

 

Przewidywany postęp na grudzień 2018 r.:

 • Wprowadzenie uwag Zamawiającego do Projektu Linii Rozgraniczających i przedłożenie go do zatwierdzenia.
 • Złożenie do zatwierdzenia Projektu Budowlanego w wersji elektronicznej.
 • Zakończenie prac nad operatami wodnoprawnymi i ich przekazanie do PGW Wody Polskie.
 • Aktualizacja PZT - linie rozgraniczające.
 • Zakończenie prac nad projektami budowlanymi branży mostowej i ich przekazanie do zatwierdzenia Inżynierowi.
 • Uzgodnienia projektów budowlanych branży wodociągowej.
 • Uzgodnienia projektów budowlanych branży teletechnicznej.
 • Uzgodnienia projektów budowlanych branży melioracyjnej.
 • Aktualizacja planu sytuacyjnego pod kątem wszystkich kolizji.
 • Oczekiwanie na wyniki audytu BRD w celu odniesienia się przez Wykonawcę i zapoznania ze stanowiskiem Zarządcy drogi oraz ewentualnej korekty rozwiązań projektowych..
 • Zakończenie prac nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko.
 • Zakończenie prac nad opiniami i projektami geotechnicznymi.