Rada Budowy nr 37

W dniu 21.10.2021 r. w formie hybrydowej, odbyła się Rada Budowy nr 37. Wykonawca przygotował i zaprezentował prezentację postępu Robót w miesiącu sprawozdawczym. Zdjęcia wykorzystane do prezentacji zostały wykonane dnia 20.10.2021 r.

Zaawansowanie rzeczowe całkowite budowy wynosi 90%.
Aktualnie do ułożenia pozostała warstwa ścieralna SMA przy obiektach w pięciu lokalizacjach na ciągu głównym. Na drogach bocznych nawierzchnia bitumiczna została zakończona, pozostała do wykonania nawierzchnia z kruszywa - jej zakończenie przewidywane jest w połowie listopada. 

W październiku 2021r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

Roboty Drogowe:

Sekcja I

 • Montaż podwalin i wypełnień na ekranie E1, E01L, E01P

 • Oznakowanie poziome S61 km 42+800 – 45+000, DP1933N

 • Kruszywo nawierzchniowe DD-3 km 2+800-3+859, DD-5 km 0+000-0+726

 • Uzupełnienie nasypu pod pobocza DD-3 km 0+000-3+859, DD-5 km 0+000-0+726

 • Poszerzenia nawierzchni betonowej przy bramownicach km 42+860L

Sekcja II

 • Montaż podwalin i wypełnień na ekranach E04.1, E04.2

 • Uzupełnienie nasypu pod pobocza DD-11km 0+000-4+200

 • Oznakowanie poziome S61 km 52+000 – 53+000 L i P; 53+000 – 55+000 L

 • Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego DD11 km 0+000 – 4+250

 • Poszerzenia nawierzchni betonowej przy bramownicach km 61+760L

Sekcja III

 • Kruszywo nawierzchniowe DD-16, DD-18, DD - 20

 • Nasyp z piasku pod pobocze DD-16, DD-18, DD -20,

 • Pobocze z kruszywa DD-16, DD-18, DD-20

 • Pobocza z piasku i uzupełnienie pasa rozdziału S61 km 55+000 – 59+150

 • GWN pasa rozdziału S61 km 58+600 – 59+150

 • Oznakowanie poziome S61 km 55+000 – 62+400, węzeł Raczki

 • Wykonanie głowic i montaż słupów na ekranie E9 – S61 km 58+600

 • Montaż podwalin i wypełnień na ekranach E7; E8; E9; E10; E11; E12; E13; E0-2L; E0-2P; E0-3L; E0-3P

 • Poszerzenia nawierzchni betonowej przy bramownicach S61 km 61+760 L

 • Podbudowa zasadnicza KŁSM S61 km 58+585 - 58+675, km 62+380 - 62+425, DD-15

 • GWN pasa rozdziału i pobocza S61 km 59+150 – 61+500

 • Warstwa wiążąca S61 km 62+381 – 62+411, DD-20, DD-15 ze zjazdami, DG 102396B

 • Warstwa ścieralna S61 km 62+381 – 62+937, DD-20, DD-15 ze zjazdami, DG 102396B

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • Bariery drogowe – DG 179007, DD-7A, DD-10, DD-25, DK-16, DD-1, DD-2, DD-13

S61 km 45+700 – 62+400 pas rozdziału, lewe pobocze, prawe pobocze.

Ogrodzenia

 • Montaż ogrodzenia S61 km 52+100-53+200 P, 54+600-56+200 P, plac przy rondzie R2

 • Montaż bram ZBR-1- ZBR-14

Zieleń

 • Nasadzenia S61 km 45+000-52+000

 • Nasadzenia pnącza na ekranach E1-E6

Humusowanie

 • Pasa rozdziału S61 km 58+000-62+400

 • Uzupełnienie humusowania pod pobocza z kruszywa DD-3, DD-5, DD-11

 • Uzupełnienie humusowania S61 km 59+900-60+600 L+P

Roboty Mostowe

PZM 43.6

 • Dylatacja bitumiczna na styku nawierzchni

 • Uciąglenia bitumiczne

WD-44.3

 • Prace wykończeniowe

PZM 45.6

 • Dylatacja bitumiczna na styku nawierzchni

 • Uciąglenia bitumiczne

PZDdz - 47.9

 • Dylatacja bitumiczna na styku nawierzchni

 • Montaż ekranów przeciwolsnienoowych

 • Hydrofobizacja

 • Uciąglenia bitumiczne

WD-50.2

 • Prace wykończeniowe

PZGd-53.0

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych,

 • Humusowanie obiektu,

 • Znaki wysokościowe,

PZM-57.5

 • Montaż ekranów akustycznych,

 • Dylatacja bitumiczna na styku nawierzchni

 • Uciąglenia bitumiczne

PZDdz-58.6

 • Montaż ekranów akustycznych,

 • Hydrofobizacja,

 • Płyty przejściowe

 • Dylatacja bitumiczna na styku nawierzchni

 • Uciąglenia bitumiczne

WD-60.0

 • Roboty wykończeniowe,

 • Montaż balustrad schodów skarpowych.

PZM-60.5

 • Humusowanie stożków,

 • Montaż reperu stałego,

 • Reprofilacja terenu przed obiektem.

PZDsz-61.0

 • Montaż, korytek wzdłuż murów oporowych i ściany gzymsu,

 • Montaż znaków wysokościowych,

 • Montaż balustrad schodów skarpowych,

 • Montaż reperu stałego,

 • Roboty wykończeniowe,

 • Montaż ekranów,

 • Żywice na gzymsach.

 • Umocnienie wylotów drenów,

 • Humusowanie skarp, montaż geokraty polimerowej i obsianie trawą

 • Hydrofobizacja

PZM-61.5

 • Humusowanie skarp, montaż geokraty polimerowej i obsianie trawą,

 • Montaż znaków wysokościowych,

 • Montaż reperu stałego,

WS-62.4

 • Roboty brukarskie (kostka, płyta ażurowa),

 • Montaż barier,

 • Montaż balustrad schodów skarpowych,

 • Montaż znaków wysokościowych,

 • Warstwa ścieralna,

 • Płyty przejściowe

 • Dylatacja bitumiczna na styku nawierzchni

PZM-62.7

 • Warstwa ścieralna JL,

 • Montaż znaków wysokościowych.

Roboty Branżowe

Oświetlenie:

 • Dodatkowe oświetlenie – Węzeł Wysokie

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 18.11.2021 r. na godzinę 13:00.