Rada Budowy nr 36

W dniu 16.09.2021 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 36. Wykonawca przygotował i zaprezentował prezentację postępu Robót w miesiącu sprawozdawczym. Zdjęcia wykorzystane do prezentacji zostały wykonane dnia 15.09.2021 r.

Do wykonania pozostało 400 metrów nawierzchni betonowej, wykonanie planowane jest na dzień 20.09.2021 r. Prace wykończeniowe postępują z postępem Robót nawierzchniowych.

    • Zaawansowanie całkowite Kontraktu wynosi 86%, 
    • Zaawansowanie robót drogowych 82%,
    • Zaawansowanie Robót mostowych 95%,
    • Zaawansowanie Robót branżowych 85%.

W wrześniu 2021 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

Roboty Drogowe:
Sekcja I
    • Wykonanie głowic i montaż słupów na ekranie E1 – 48+200;  E01L i E01P 48+000
    • Montaż podwalin i wypełnień na ekranie E1
    • Oznakowanie poziome grubowarstwowe  42+800 – 49+000
    • Kruszywo nawierzchniowe DD-3 km 0+000-3+800
    • Kruszywo nawierzchniowe DD-5 km 0+000-0+726
    • Uzupełnienie nasypu pod pobocze DD-3a km 0+000-0+777
    • Uzupełnienie nasypu pod pobocze DD-3b km 0+000-0+320
    • Uzupełnienie nasypu pod pobocza DD-4 km 0+000-0+870
    • Uzupełnienie nasypu pod pobocze DD-5a km 0+000-0+406

Sekcja II
    • Humusowanie pasa rozdziału 53+000 – 55+000
    • Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego  DD5; DP1945; DD11
    • Humusowanie skarp i rowów S61 49+200 – 55+000
    • Nawierzchnia bitumiczna -  warstwa wiążąca i ścieralna na zjazdach na  DD12
    • Nawierzchnia bitumiczna -  warstwa wiążąca i ścieralna DD11 + zjazdy na DD11
    • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe na DP1945N
    • Podbudowa z kruszywa łamanego DD11 2+400 – 4+350
    • Wykonanie głowic i montaż słupów na ekranie E3 54+200, Ekran E4 – 55+000
    • Montaż podwalin i wypełnień na ekranie E-2;  E-3; E-4; E04.1; E04.2

Sekcja III
    • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61 59+600 – 61+600
    • Nawierzchnia betonowa C35/45 S61 54+400 – 62+380
    • Kruszywo nawierzchniowe – DD-17
    • Nasyp z piasku pod pobocze DD-17, DD-19 i DG 102408B
    • Pobocze z kruszywa DD-17, DD-19 i DG 102408B 
    • GWN pasa rozdziału S61 62+411 – 62+480
    • Roboty palowe i montaż słupów na ekranie E02 L; E02 P 58+600; E03L E03P 61+000; 
    • Montaż podwalin i wypełnień na ekranie E-5;  E-6; 
    • Pobocza z piasku i uzupełnienie pasa rozdziału S61 55+000 – 59+150
    • Bariery drogowe – DG 179007,DD-7A,DD-10,DD-25,DK-16 , DD-1, DD-2, DD-13 45+700 – 60+000 Pas rozdziału, lewe pobocze, prawe pobocze. 
    • Uzupełnienie poboczy z piasku DD-15A, DG 179007, DD-13b,DD-13a
    • Pobocza z kruszywa DD-15A, DG 179007, DD-13b,DD-13a
    • Wykonanie głowic i montaż słupów na ekranie E9 59+800; E0-2L 58+600;  E0-2P 58+600; E0-3L 61+000; E0-3P 61+000
    • Nawierzchnia betonowa C35/45 S61 58+175 – 62+380 LP
    • DD-20 warstwa wiążąca i ścieralna
    • DD-15 warstwa ścieralna
    • DD-15 zjazdy wiążąca i ścieralna
    • DD-14 warstwa ścieralna
    • DD-14 zjazdy wiążąca i ścieralna
    • DG 102408B umocnione pobocza z kruszywa
    • S61 km 62+381 – 62+411 podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca
Ogrodzenia 
    • 57+500-57+800 P, 57+600-57+900 L, 58+200-59+000 P, 60+000+60+300 L, 60+600-61+000 L,
    •  ZBR-19a, ZBR-20, ZBR-21
Zieleń
    • 43+550-43+800 L+P, 45+500-45+700 P, 45+900-46+050 P, 46+200 L, 46+500 P, 46+900-47+100 L+P, 47+300-47+400 L+P
Humusowanie 
    • 55+000-59+000 pas rozdziału
    • DD-15a, DD-16, DD-17
    • 57+550-59+000 P
    • 59+600-60+100 P
Roboty Mostowe
PZDdz - 47.9 
    • Hydrofobizacja
WD-44.3
    • Powłoka odporna na chlorki, 
WD-50.2
    • Powłoka odporna na chlorki, 
PZM 52.1
    • Znaki wysokościowe
PZGd-53.0
    • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych, 
    • Humusowanie obiektu, 
    • Hydrofobizacja, 
    • Powłoka odporna na chlorki, 
    • Znaki wysokościowe, 
    • Balustrady na gzymsach, 
PZM-54.1
    • Znaki wysokościowe, 
Wd-55.2
    • Hydrofobizacja, 
    • Powłoka odporna na chlorki,
PZM-57.5
    • Montaż ekranów akustycznych, 
WD-57.8
    • Hydrofobizacja, 
    • Powłoka odporna na chlorki
PZDdz-58.6 
    • Montaż ekranów akustycznych, 
    • Hydrofobizacja, 
WD-60.0
    • Hydrofobizacja,
    • Darniowanie stożków,
    • Roboty wykończeniowe,
    • Żywice na kapach chodnikowych skrzydeł,
    • Montaż balustrad schodów skarpowych.
    • Umocnienie wylotów drenów,
    • Próbne obciążenie dynamiczne ustroju nośnego.
PZM-60.5
 

    • Humusowanie stożków,
    • Montaż reperu stałego,
    • Reprofilacja terenu przed obiektem.

PZDsz-61.0
    • Montaż schodów skarpowych, korytek wzdłuż murów oporowych, roboty brukarskie,
    • Montaż znaków wysokościowych, 
    • Roboty wykończeniowe,
    • Montaż ekranów,
    • Żywice na gzymsach.
    • Umocnienie wylotów drenów,
PZM-61.5
    • Humusowanie stożków,
    • Montaż reperu stałego,
    • Reprofilacja terenu przed obiektem.
WS-62.4
    • Roboty wykończeniowe,
    • Roboty brukarskie,
    • Montaż barier,
    • Montaż balustrad schodów skarpowych,
    • Montaż znaków wysokościowych,
    • Darniowanie stożków
    • Warstwa ścieralna
    • Umocnienie wylotów drenów,

Roboty Branżowe
Oświetlenie:
    • Montaż latarni - w ciągu S61 Węzeł Wysokie

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 21.10.2021 r. na godzinę 11:00.