Rada Budowy nr 35

W dniu 19.08.2021 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 35. Wykonawca przygotował i zaprezentował prezentację postępu Robót w miesiącu sprawozdawczym. Zdjęcia wykorzystane do prezentacji zostały wykonane dnia 17.08.2021 r.

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu wynosi 81%,
Zaawansowanie Robót 79%,
Zaawansowanie robót drogowych 75%,
Zaawansowanie Robót mostowych 93%,
Zaawansowanie Robót branżowych 95%.

W miesiącu lipcu Wykonawca prowadził Roboty związane głównie z kontynuacją układania nawierzchni betonowej oraz roboty wykończeniowe na terenach sąsiadujących z trasą główną. 

Na chwilę obecną zaawansowanie nawierzchni betonowej wynosi około 80%.

W sierpniu 2021 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

Roboty Drogowe:

Sekcja I

 • Roboty palowe i montaż słupów na ekranie E1 – 48+200;  E01L i E01P 48+000

 • Montaż podwalin i wypełnień na ekranie E-1

 • Roboty ziemne wykop/nasyp i GWN DD5a km 0+000-0+406,82

 • Podbudowa zasadnicza C90/3 i nawierzchnia z kruszywa DD5a km 0+000-0+406,82

 • Podbudowa zasadnicza C90/3 DD3 km 0+000-3+859,38 wraz ze zjazdami

Sekcja II

 • Uzupełnienie GWN w pasie rozdziału i pod pobocza S61 51+000 – 55+000

 • Humusowanie pasa rozdziału 50+000 – 55+000

 • Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego  49+200 – 55+000

 • Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego DP1945N

 • Humusowanie skarp i rowów S61 49+200 – 55+000

 • Nawierzchnia bitumiczna -  warstwa wiążąca i ścieralna na zjazdach na  DD12

 • Nawierzchnia bitumiczna -  ścieralna na zjazdach na  DP1945N ; DD9

 • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe na DP1945N

 • Profilowanie skarp i rowów na DD5 oraz DD11

 • Roboty palowe i montaż słupów na ekranie E3 54+000, Ekran E4 – 55+000

 • Montaż podwalin i wypełnień na ekranie E-2;  E-3; E-4

Sekcja III

 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61 59+600 – 61+600

 • Nawierzchnia betonowa C35/45 S61 54+400 – 62+380

 • Kruszywo nawierzchniowe – DD17

 • Nasyp z piasku pod pobocze DD17, DD19 i DG102408B

 • Pobocze z kruszywa DD17, DD19 i DG102408B

 • GWN pasa rozdziału S61 62+411 – 62+480

 • Roboty palowe i montaż słupów na ekranie E02 L; E02 P 58+600; E03L E03P 61+000;

 • Montaż podwalin i wypełnień na ekranie E-5;  E-6;

 • Pobocza z piasku i uzupełnienie pasa rozdziału S61

 • Bariery drogowe – DG179007,DD7A,DD10,DD25,DK16,45+700 – 57+500 Pas rozdziału, lewe pobocze, prawe pobocze.

 • Uzupełnienie poboczy z piasku DD15A, DG179007, DD13b, dd13c,dd13a

 • Pobocza z kruszywa DD15A, DG179007, DD13b, dd13c,dd13a

Ogrodzenia

 • S61, 52+100-53+000 P, 52+900-54+300 L, 54+600-56+300 P

 • ZBR-12, ZBR-15, ZBR-16, ZBR-17, ZBR-18, ZBR-19a, ZBR-20a, ZBR-21

 

Humusowanie

 • Pas rozdziału 50+000-52+000

 • DD-3, DD-5, DD-7a, DD-11, DD-16

 • S61 52+900-55+600 P

Roboty Mostowe

MS PZDz - 47.9

 • Roboty brukarskie

 • Kolektor odwodnienia

 • Balustrady na schodach

PZM 52.1

 • Znaki wysokościowe

PZGd-53.0

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych,

 • Humusowanie obiektu,

 • Hydrofobizacja,

 • Powłoka odporna na chlorki,

 • Znaki wysokościowe,

 • Balustrady na gzymsach,

PZM-54.1

 • Znaki wysokościowe,

Wd-55.2

 • Hydrofobizacja,

 • Powłoka odporna na chlorki,

PZM-57.5

 • Montaż ekranów akustycznych,

WD-57.8

 • Hydrofobizacja,

 • Powłoka odporna na chlorki

PZDdz-58.6

 • Montaż ekranów akustycznych,

 • Hydrofobizacja,

WD-60.0

 • Wykonanie ścieku kamiennego na ustroju nośnym,

 • Wykonanie drenażu z grysu w żywicy,

 • Montaż wpustów,

 • Warstwa ścieralna,

 • Montaż barier,

 • Hydrofobizacja,

 • Humusowanie stożków,

 • Montaż znaków wysokościowych,

 • Roboty wykończeniowe,

 • Żywice na kapach chodnikowych skrzydeł,

 • Montaż balustrad schodów skarpowych.

PZDsz-61.0

 • Montaż schodów skarpowych, roboty brukarskie,

 • Montaż znaków wysokościowych,

 • Roboty wykończeniowe,

 • Montaż ekranów,

 • Żywice na gzymsach.

WS-62.4

 • Wykonanie drenażu z grysu w żywicy,

 • Montaż wpustów,

 • Roboty wykończeniowe,

 • Roboty brukarskie,

 • Montaż balustrad schodów skarpowych,

 • Montaż znaków wysokościowych,

 • Humusowanie stożków

Roboty Branżowe

Melioracje:

 • Umocnienia rowów: R-b Dw 661, R-k 50+063, Bez nazwy 6 57+554, R-b (R-p) 62+748, Kamienny Bród 58+629

Oświetlenie:

 • Montaż fundamentów pod latarnie – w ciągu S61 Węzeł Wysokie

 • Montaż słupów oświetleniowych na przejściach dla pieszych - węzeł Wysokie

 • Montaż słupów oświetleniowych na przejściach dla pieszych – Milewo, TG 55+300

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 16.09.2021 r. na godzinę 11:00.