Rada Budowy nr 27

W dniu 17.12.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 27. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za listopad 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót w miesiącu listopadzie 2020 r.  Zdjęcia do prezentacji postępu Robót wykonywane były 15.12.2020 r.

Od przekazania placu budowy do dnia 31.11.2020 r. minęło 62% CnU.
W zakresie robót drogowych zaawansowanie wynosi:
- roboty przygotowawcze - 97%,
- roboty ziemne (łącznie) - 99%,
- odwodnienie: przepusty - 97%, drenaż podłużny - 68%
- podbudowy 60%,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 36%,
- roboty wykończeniowe - 30%,
- humusowanie - 34%.

W zakresie robót mostowych zaawansowanie na koniec listopada 2020 wynosi:
- roboty przygotowawcze - 100%,
- fundamenty - 100%,
- podpory i konstrukcje oporowe - 95%,
- ustroje nośne - 77%,
- łożyska - 80%,
- urządzenia dylatacyjne - 37%,
- odwodnienia - 31%,
- izolacje - 69%,
- wyposażenie - 28%,
- roboty przyobiektowe - 40%,
- roboty nawierzchniowe i pozostałe zabezpieczenia antykorozyjne - 29%.
Obiekty w ciągu drogi ekspresowej zaawansowane są w 82%. Obiekty poprzeczne do drogi ekspresowej zaawansowane są w 83%. Obiekty skrzynkowe zaawansowane są w 80%. Zaawansowanie finansowe obiektów wynosi powyżej 60%.
 

W grudniu 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:
Roboty Drogowe:
Sekcja 1:
-    Skarpowanie i profilowanie pod humusowanie DD3
-    Skarpowanie i przygotowanie pod humusowanie S61 44+300 – 47+500
-    Roboty ziemne S61 44+300 – 44+350
-    Podłoże w wykopie S61 44+300 – 44+350
-    Warstwa mrozoochronna S61 44+300 – 44+350
-    Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 44+300 – 44+350
-    Roboty brukarskie – Węzeł Wysokie, DP1913N, DW661, DD3, DD4
-    Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61  44+200 – 44+450
-    Zjazdy z dróg dojazdowych
-    Ogrodzenia S61 km 47+400 – 48+000 L
-    Humusowanie – DD3

Sekcja 2:
-    Uzupełnienie nasypu pod poboczem DD12 0+150 – 0+500; 0+700 – 2+350
-    Pobocze z kruszywa łamanego DD12 0+150 – 0+500; 0+700 – 2+350
-    Odhumusowanie zjazdów na DD7a, DD9, DD10, DD12
-    Wykop/ nasyp na zjazdach z DD7a, DD9, DD10, DD12
-    Podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach z dróg DD7a, DD9, DD10, DD11, DD12
-    GWN na zjazdach awaryjnych S61
-    Podbudowa z kruszywa łamanego zjazdach awaryjnych S61
-    Humusowanie DP1913  0+000 – 0+632
-    Humusowanie 49+200 – 49+700
-    Humusowanie 52+300 – 54+200
-    Ogrodzenia - S61 50+900 – 52+100 SL
-    Ogrodzenia 49+200 – 49+500 Lewa i Prawa
-    Ogrodzenia 50+200 – 50+800 Lewa
-    Profilowanie skarp i rowów (odmulanie) DD11
-    Humusowanie – DD10, S61 km 53+000 – 54+000, DP1913N
Sekcja 3:
-    Roboty Ziemne - DD15 A
-    GWN/wa-wa mrozochronna - DD15 A
-    Wykop/Nasyp - DG102408B
-    GWN/w-wa mrozoochronna - DG102408B 
-    Wymiana gruntu – DD23
-    Wyko/nasyp – DD23
-    GWN/mrozoochronna – DD23
-    Bariery drogowe w km S-61 62+400 -62+936, DP1913N, DP1945N, DD14
-    Umocnienie poboczy z kruszywa S-61 62+400 -62+936 DD14, DD15
-    Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61 57+000 – 61+000
-    Ogrodzenia S61 km 55+700 – 56+200 P, 56+700 – 57+500 P, 60+500 – 60+900 P

Roboty Mostowe:
PZM-47.3
-    Ścieki skarpowe
-    Umocnienie skarpy
MS-PZDdz-47.9 
-    Deskowanie ustroju nośnego J.L
-    Zbrojenie ustroju nośnego J.L
PZM-48.5
-    Ścieki skarpowe
-    Umocnienie skarpy
PZM-52.1
-    Ścieki skarpowe
-    Umocnienie skarpy
-    Schody skarpowe
PZGd-53.0
-    Beton ustroju nośnego J.L, 
-    Beton skrzydeł muru oporowego P3 J.L i J.P
PZM-54.1
-    Ścieki skarpowe, umocnienie skarpy
-    Schody skarpowe
WD-55.2
-    Stałe znaki wysokościowe
-    Balustrada na schodach

PZM-55.9
-    Ścieki skarpowe
-    Umocnienie skarpy
PZM-57.5
-    Beton kap chodnikowych ¾
WD-57.8 
-    Beton kap za obiektem
-    Schody skarpowe
PZDdz-58.6 
-    Beton przyczółka P1 J.P i P2 J.L 
WD-60.0
-    Przygotowanie platformy pod ustrój niosący
-    Prefabrykacja krążyn do deskowania ustroju niosącego
-    Beton II etap skrzydeł P1, P3
-    Montaż łożysk garnkowych 
PZM-60.5
-    Schody skarpowe
PZDsz-61.0
-    Montaż belek prefabrykowanych ustroju niosącego jezdni lewej
-    Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju niosącego 
-    Zakończenie materaca na dojazdach za podporą P2
PZM-61.5
-    Schody skarpowe
WS-62.4:
-    Beton ścianek zaplecznych P1, P2
-    Zbrojenie i izolacja gruba kap chodnikowych 
-    Montaż desek gzymsowych 
PZM-62.7
-    Schody skarpowe

Roboty Branżowe
Teletechnika:
-    Kanał technologiczny S61 
Kanalizacja deszczowa:
-    Wykonanie drenażu w pasie rozdziału
-    Umocnienie piaskowników
-    Kanał 84, 23 a, b, c, d, f
-    Montaż wylotów przykanalików 
Zbiorniki:
-    ZBR5 - Wykonanie wykopu,
-    ZBR11 – Wykonanie wykopu, 
-    ZBR20 – Dokończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
-    ZBR20a – Wykonanie wykopu,
Melioracje:
-    Umocnienie rowu R-b km 46+921

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 22.01.2021 r. na godzinę 11:00.