Rada Budowy nr 26

W dniu 19.11.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 26. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za październik 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót.

Upłynęło 57% czasu trwania Kontraktu.

zaawansowanie robót ziemnych oraz odwodnienia:
- roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 98%;
- odwodnienia przepusty: 91%.

Zaawansowanie na poszczególnych asortymentach Robót wykończeniowych prezentuje się następująco:
- Kanał technologiczny – wykonanie aktualne 50% - do końca roku Wykonawca planuje zakończenie Robót na poziomie 65%;
- Zbiorniki retencyjne - aktualnie 70%; do końca roku 90% (na okres zimowy pozostaną do wykonania zbiorniki ZBR-14 oraz ZBR - 21);
- Obiekty mostowe - aktualnie 70%; do końca roku  87%;
- Ogrodzenie - aktualnie 20%; do końca roku 30%;
- Humusowanie - aktualnie 40%; do końca roku 60%;
- Kanalizacja deszczowa - aktualnie 85%; do końca roku 95%;
- Drenaż - aktualnie 35%; do końca roku 50%.

Zaawansowanie rzeczowe dla obietów mostowych:
- dla obiektów w ciągu drogi ekspresowej - 78%,
- dla obiektów poprzecznych - powyżej 80%,
- dla przepustów skrzynkowych - 77%.
 

W listopadzie 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

Roboty Drogowe:

Sekcja 1:

 • Skarpowanie i profilowanie pod humusowanie DD3
 • Skarpowanie i przygotowanie pod humusowanie S61 44+300 – 47+500
 • Roboty ziemne S61 44+300 – 44+350
 • Podłoże w wykopie S61 44+300 – 44+350
 • Warstwa mrozoochronna S61 44+300 – 44+350
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 44+300 – 44+350
 • Pobocza WW DL1, 2, 3
 • Roboty brukarskie – Węzeł Wysokie, DP1913N, DW661
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61  44+200 – 44+450
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 S61 43+350 – 43+550 P

Sekcja 2:

 • Wykop (rowy)  - DD12 1+100 – 2+300
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 – DD12  1+100 – 2+300
 • Podbudowa bitumiczna  DD12 0+209 – 0+500 ; 0+800 – 2+300
 • Warstwa wiążąca DD12 0+800 – 2+300
 • Warstwa ścieralna  DD12 0+800 – 2+300
 • Nasyp pod poboczem DD12 0+800 – 2+300
 • Pobocze z kruszywa łamanego DD12 0+800 – 2+300
 • Warstwa wiążąca DP1945N 0+000 – 0+795
 • Nasyp pod poboczem DP1945N 0+000 – 0+795
 • Pobocze z kruszywa łamanego DP1945N 0+000 – 0+795 ( I warstwa)
 • Warstwa ścieralna  DP1913N 0+000 – 0+632
 • Humusowanie DP1913  0+000 – 0+632
 • Humusowanie DP1945N 0+000 – 0+795
 • Humusowanie 49+200 – 49+700
 • Humusowanie 52+300 – 54+200
 • Balustrady zabezpieczające ruch pieszy na DP1913
 • Balustrady zabezpieczające ruch pieszy na DP1945N
 • Odhumusowanie zjazdów na DD7a, DD9, DD10, DD1, DD12
 • Wykop/ nasyp na zjazdach z DD7a, DD9, DD10, DD11, DD12
 • Ogrodzenia - S61 50+900 – 52+100 SL
 • Ogrodzenia 49+200 – 49+500
 • Oznakowanie pionowe DP1913N

Sekcja 3:

 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61 57+000 – 61+000
 • Podbudowa C90/3 - DD13
 • Wymiana gruntu – DD17
 • Roboty Ziemne - DD15 A
 • GWN/wa-wa mrozochronna - DD15 A
 • Nasyp/Wykop – DD19
 • GWN – DD19
 • Wykop/Nasyp - DG102408B
 • GWN/w-wa mrozoochronna - DG102408B
 • Wymiana gruntu – DD23
 • Wyko/nasyp – DD23
 • GWN/mrozoochronna – DD23
 • Zasypanie pasa rozdziału i poboczy w km S-61 62+400 -62+936
 • Bariery drogowe w km S-61 62+400 -62+936, DP1913N, DP1945N
 • Umocnienie poboczy z kruszywa S-61 62+400 -62+936, DP1913N, DP1945N
 • Warstwa wiążąca DD14 0+000 – 1+698
 • Warstwa wiążąca DD15 0+000 – 1+396
 • Rozbiórka budynków S61 km 62+400

 

Roboty Mostowe:

PZM-43.6

 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych

PZM-44.7

 • Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, beton i zbrojenie gzymsów

PZM-45.6

 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych

MS-PZDdz-47.9

 • Deskowanie ustroju nośnego J.P
 • Zbrojenie ustroju nośnego J.P

PZM-50.0

 • Nawierzchnia na gzymsach

WD-50.2

 • Warstwa ochronna z asfaltu lanego
 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych

PZGd-53.0

 • Beton ścian murów oporowych P1 i P3

WD-55.2

 • Hydrofobizacja

PZM-57.5

 • Krawężnik, deska gzymsowa, beton kap chodnikowych

WD-57.8

 • Beton kap za obiektem, beton płyt przejściowych P3, asfalt lany

PZDdz-58.6

 • Beton ław fundamentowych P1 i P2

WD-60.0

 • Zasypka korpusu przyczółka P1, P3
 • Deskowanie, zbrojenie II etapu skrzydeł na P1
 • Przygotowanie platformy pod ustrój niosący

PZM-60.5

 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie gzymsu wlotu i wylotu

PZDsz-61.0

 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka P1JL
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian oporowych na P2 JL,JP,P1JP
 • Montaż belek prefabrykowanych ustroju niosącego jezdni prawej

PZM-61.5

 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie gzymsu wlotu i wylotu

WS-62.4:

 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt ustroju niosącego JL,JP
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych na podporze P1

PZM-62.7

 • Żywice na kapach chodnikowych
 • Wykonanie uciąglenia nawierzchni
 • Wykonanie twardolanego

 

Roboty Branżowe

 

Teletechnika:

 • Kanał technologiczny S61

Kanalizacja deszczowa:

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału
 • Kanał 19, 47,60,
 • Montaż wylotów przykanalików

Zbiorniki:

 • ZBR1 – Dokończenie umocnienia
 • ZBR5 – Rozpoczęcie wykopu
 • ZBR6 - Rozpoczęcie wykopu
 • ZBR11 – Wykonanie wykopu,
 • ZBR13 –Rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR19 – Dokończenie umocnienia
 • ZBR20 – Dokończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR22 –Rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR22a – Rozpoczęcie umocnienia

Melioracje:

Umocnienie rowu R-A km 45+600

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 17.12.2020 r.