Rada Budowy nr 25

W dniu 15.10.2020 r. w formie wideokonferencji, odbyła się Rada Budowy nr 25. Wykonawca omówił postęp prac projektowych za wrzesień 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił krótką prezentację pokazującą Postęp Robót.

Zaawansowanie całkowite robót – 57%
Roboty drogowe – 54%
Roboty mostowe – 55%
Roboty branżowe – 50%
 

W-DK omówił postęp prac projektowych i budowlanych na kolejny miesiąc:

W październiku 2020 r. Wykonawca planuje prowadzenie robót:

Rooty drogowe:

Sekcja 1:

 • Skarpowanie i profilowanie pod humusowanie DD3
 • Skarpowanie i przygotowanie pod humusowanie S61 44+300 – 47+500
 • Roboty ziemne S61 44+300 – 44+350
 • Podłoże w wykopie S61 44+300 – 44+350
 • Warstwa mrozoochronna S61 44+300 – 44+350
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 44+300 – 44+350
 • Pobocza WW DL1, 2, 3
 • Roboty brukarskie – Węzeł Wysokie, DP1913N, DW661
 • Roboty bitumiczne – (warstwa ścieralna) – DK16  0+450 – 0+890 + Rondo R1
 • Ogrodzenia S61 42+765 – 43+340 JP, 42+765 – 44+230 JL, 43+870 – 44+200 JP, 44+850 – 45+400 JL, 47+500 – 47+950 JL, 48+650 – 49+200 JP
 • Nasadzenia S61 44+400 JL
 • Humusowanie S61 44+400 – 48+000 JL, 46+600 – 48+000 JP

 

Sekcja 2:

 • W-wa mrozoochronna DP1913N 0+000 – 0+090
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 DP1913N 0+000 – 0+090
 • GWN pod chodnikiem  DP1945N 0+600 – 0+795
 • GWN pod chodnikiem  DP1913N 0+000 – 0+130
 • W-wa mrozoochronna DD12 1+205 – 1+270; 1+375 – 1+409; 1+490 – 1+525
  1+737 – 1+782
 • GWN  DD12 1+270 – 1+375; 1+409 – 1+490; 1+525 – 1+737; 1+782 – 2+495
 • Wykop (rowy)  - DD12 1+100 – 2+300
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 – DD12  1+100 – 2+300
 • Odhumusowanie zjazdów na DD7a, DD9, DD10, DD11,DD12
 • Wykop/ nasyp na zjazdach z DD7a, DD9, DD10, DD11,DD12
 • Humusowanie 49+200 – 49+700; 52+300 – 54+200; DP1913 ; DP1945 SP
 • Ogrodzenia  - S61 50+900 – 52+100 SL, SP
 • Wygrodzenie zabezpieczające ruch pieszych U-11a – DW661, DK16, DP1913N
 • Oznakowanie pionowe DK16 ronda R1 i R2; DW661, DP1913N
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3, S61 km 50+800 – 54+000
 • Ogrodzenia S61 50+800 – 52+100 JP, 50+900 - 52+000 JL, 54+400 – 55+100 JL
 • Humusowanie S61 52+200 – 54+000 JP, JL

 

Sekcja 3:

 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 C90/3 S61  59+000 – 60+000
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 S61  59+190 – 59+690 P
 • Rozbiórka budynków S61 km 62+400
 • GWN/wa-wa mrozochronna - DD13
 • Wymiana gruntu – DD17
 • Odhumusowanie - DD15 A
 • Roboty Ziemne - DD15 A
 • GWN/wa-wa mrozochronna - DD15 A
 • Roboty Brukarskie  - DW 661 0+000 – 1+032 
 • Nasyp/Wykop – DD19
 • GWN – DD19
 • DG102408B – Wykop/Nasyp
 • DG102408B – GWN/w-wa mrozoochronna
 • Ogrodzenie – S61 61+600 – 62+300 SL i SP
 • DD21 - GWN/w-wa mrozoochronna
 • DD21 – podbudowa z KŁSM C90/3
 • Ogrodzenia S61 57+080 – 57+450 JL, 57+900 – 58+400 JL, 61+300 – 61+500 JL, 61+590 – 62+200 JP, 61+600 – 62+250 JL
 • Nasadzenia DW661
 • Humusowanie S61 55+500 – 58+500 JP, JL, 62+400 – 62+936 JP, JL

 

 

Roboty Mostowe:

PZM-43.6

 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych

WD-44.3

 • Ułożenie warstwy ścieralnej
 • Zabezpieczenie powierzchni betonowych

PZM-45.6

 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych

PZM-47.3

 • Gzyms żelbetowy
 • Roboty wykończeniowe

MS-PZDdz-47.9

 • Montaż łożysk
 • Przygotowanie platformy pod rusztowania deskowania ustroju nośnego
 • Montaż rusztowań deskowania ustroju nośnego

PZM-50.0

 • Nawierzchnia na gzymsach

WD-50.2

 • Warstwa ochronna z asfaltu lanego
 • Nawierzchnia na kapach chodnikowych

PZM-52.1

–    Gzyms żelbetowy

PZGd-53.0

 • Beton przyczółka P3 JP
 • Oczep filara P2 JP
 • Beton ław murów oporowych P1 i P3
 • Łożyska garnkowe

PZM- 54.1

 • Gzyms żelbetowy

WD-55.2

 • SMA
 • Balustrady na obiekcie i schodach
 • Prace wykończeniowe

PZM- 55.9

 • Roboty wykończeniowe

PZM-57.5

 • Izolacja gruba
 • Beton kap chodnikowych
 • Krawężnik
 • Deska gzymsowa

WD-57.8

 • Beton ustroju nośnego
 • Zasypka przyczółków
 • Izolacja gruba

PZDdz-58.6

 • Zbrojenie ław fundamentowych i beton ław P1 i P2

PZŁ-59.6

 • Roboty wykończeniowe

WD-60.0

 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P3
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł na podporze P1 i P3
 • Izolacja cienka korpusu P1 i P3
 • Drenaż za korpusem przyczółka P1 i P3
 • Zasypka inżynierska korpusu P1 i P3 warstwy I-X

PZM-60.5

 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie gzymsu wlotu i wylotu

PZDsz-61.0

 • Próbne obciążenie pali FDP na dojeździe do obiektu od str. Podpory P1 i P2
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej P1 JL i JP
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P2 JP, P1 JL i JP
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław murów oporowych (4 szt)
 • Zbrojenie i szalowanie ścian murów oporowych (4 szt)

PZM-61.5

 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie gzymsu wlotu i wylotu

PZM-62.4

 • Roboty wykończeniowe

WS-62.4:

 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie I etapu poprzecznic P1
 • Montaż belek prefabrykowanych T”15”
 • Zasypka inżynierska podpora P1 warstwy III-IX wraz ze stożkami
 • Drenaż za przyczółkiem P1
 • Zbrojenie i betonowanie skrzydła podwieszonego P1 JP

PZM-62.7

 • Uciąglenie nawierzchni
 • Asfalt twardolany
 • Schody skarpowe
 • Żywice na kapach chodnikowych

 

Roboty Branżowe

 

Teletechnika:

 • Kanał technologiczny S61 km 44+400 – 45+800

Kanalizacja deszczowa:

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

Zbiorniki:

 • ZBR1 – Wykonanie umocnienia
 • ZBR2 – Dokończenie umocnienia
 • ZBR4 – Dokończenie umocnienia
 • ZBR5 – Wykonanie wykopu
 • ZBR6 - Wykonanie wykopu
 • ZBR11 – Wykonanie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR13 – Dokończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR15 – Dokończenie umocnienia
 • ZBR19 – Dokończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR20 – Dokończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR20a – Rozpoczęcie wykopu
 • ZBR22 – Dokończenie wykopu, rozpoczęcie umocnienia
 • ZBR22a – Rozpoczęcie umocnienia

Melioracje:

 • Rów A-3;
 • Rów bez nazwy 6

 

Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 19.11.2020 r.